INWESTYCJE GOSPODARCZE

Obsługa podmiotów krajowych i zagranicznych w zakresie:

 • wyboru formy prawnej i utworzenia podmiotu prawnego,
 • opracowania koncepcji realizacji inwestycji z uwzględnieniem aspektów podatkowych oraz organizacji zatrudnienia,
 • opracowania projektów i negocjowanie umów niezbędnych do realizacji zamierzenia inwestycyjnego, w tym w szczególności umów o wykonanie robót budowlanych, umów najmu, uzyskiwanie pozwoleń na budowę itp.,
 • uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji,
 • sporządzenia umów związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą,
 • zezwolenia i koncesje.

NIEUCZCIWA KONKURENCJA

W zakresie ochrony Klientów przed zagrażającymi ich interesom przypadkami nieuczciwej konkurencji świadczymy pomoc prawną m.in. w zakresie:

 • przygotowywania i negocjowania umów zawierających klauzule zakazu konkurencji (np. umowy sprzedaży udziałów, umowy menedżerskie, umowy o pracę),
 • występowania w sporach związanych z naruszeniem umownego zakazu konkurencji, także związanych z prawem pracy,
 • porady prawne oraz występowanie w sprawach o naruszenie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

W zakresie ochrony własności przemysłowej świadczymy pomoc prawną obejmującą m.in.:

 • doradztwo z zakresu rejestracji znaków towarowych,
 • prowadzenie postępowań sądowych o ochronę własności przemysłowej, w szczególności w związku z naruszaniem praw do znaków towarowych,
 • współdziałanie z rzecznikami patentowymi,
 • przygotowanie projektów umów licencyjnych,
 • opracowywanie projektów umów z zakresu prawa autorskiego.
CABAŁA & PARTNERS ul. Garbary 71 lok. 105, 61-758 Poznań | tel. +48 61 855 05 72, fax +48 61 851 13 00 | t.m.cabala@gmail.com
© COPYRIGHT 2012 CABAŁA & PARTNERS