OBSŁUGA KORPORACYJNA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Zapewniamy kompleksową bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego, obejmującą m.in.:

 • rozwiązywanie problemów prawnych związanych z działalności spółki,
 • opracowywanie projektów dokumentów związanych ze zmianami organizacyjnymi, w szczególności zmianami umów spółek, zmianami wysokości kapitału zakładowego, umarzaniem udziałów i/lub akcji, zmianami w składzie wspólników (akcjonariuszy) itp.,
 • opracowywanie regulaminów organów spółek, w szczególności regulaminów zarządu i rady nadzorczej,
 • sporządzanie umów z członkami zarządu i prokurentami,
 • opracowywanie protokołów posiedzeń organów spółek,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika przy zawieraniu umów pomiędzy spółką a jej organem,
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej spółki,
 • opracowywanie aktów założycielskich i umów spółek,
 • występowanie przed sądem rejestrowym,
 • przekształcenia kapitałowe spółek,
 • likwidacja spółek.
CABAŁA & PARTNERS ul. Garbary 71 lok. 105, 61-758 Poznań | tel. +48 61 855 05 72, fax +48 61 851 13 00 | t.m.cabala@gmail.com
© COPYRIGHT 2012 CABAŁA & PARTNERS